Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a LinguaMED 2001 Kft. fordítóiroda (a továbbiakban: Fordítóiroda)
a Megrendelőtől csak a következő feltételekkel vállalja a fordítási szolgáltatások teljesítését.


1     A SZOLGÁLTATÁS TERJEDELME ÉS JELLEGE

1.1   A Fordítóiroda által nyújtott szolgáltatások: fordítás, lektorálás, hivatalos fordítás.

Fordításnak minősül minden olyan szolgáltatás, amelynek eredménye az elektronikus vagy papír adathordozón rögzített forrásnyelvi szöveg elektronikus vagy papír adathordozóra elkészített írásbeli fordítása a célnyelvre.

Lektorálásnak minősül a Fordítóiroda vagy harmadik személy által készített fordítás nyelvhelyesség és stílus alapján történő ellenőrzése a forrás- és célnyelvi szöveg egybevetésével, az élő nyelv követelményeinek megfelelően, illetve a fordításban alkalmazott terminológia ellenőrzése.

Hivatalos fordításnak minősül, ha a Fordítóiroda a fordítást lektorálva, nyomtatott formában készíti el, az eredeti dokumentummal összefűzve, továbbá záradékkal és bélyegzőlenyomatával látja el.

1.2   A Fordítóiroda kikötheti, hogy Megrendelő a megrendelésében közölje a fordítás célját. Ezek például a következők lehetnek:

1.2.1 kizárólag tájékozódás;

1.2.2 nyilvánosságra hozatal, más célú kiadás vagy reklámcél;

1.2.3 jogi vonatkozású felhasználás, pl. szabadalmi és/vagy más eljáráshoz;

 1.2.4 hivatalos (fordítóirodai záradékkal ellátott) fordítás;

1.2.5 egyéb olyan cél, amelyet a Fordítóirodának a fordítás elkészítése során figyelembe kell vennie.

1.3   Ha a Megrendelő a fordítást a megrendelésben megadottól eltérő célra használja fel, az eltérő célra való felhasználásból eredő károk vagy következmények a Megrendelőt terhelik.

1.4   Ha a Megrendelő megrendelésében a fordítás céljáról a Fordítóirodát – kérése ellenére – nem tájékoztatta, akkor a Fordítóiroda a fordítást a legjobb tudása szerint úgy készíti el, mintha a Megrendelő a fordítást kizárólag tájékozódás szerinti célból rendelte volna meg.

1.5  A Fordítóiroda nem vállal felelősséget a fordítandó dokumentumban előforduló, de közkinccsé még nem vált sajátos terminológiák fordításáért, kivéve, ha a Megrendelő a megrendeléssel egyidejűleg ezen terminológiákat a Fordítóiroda rendelkezésére bocsátotta.

1.6  A Megrendelő eltérő előzetes rendelkezése hiányában a Fordítóiroda a fordítást megfelelő számítógépes szövegszerkesztő rendszerrel dolgozza fel, és a fordítás esetleges később tervezett módosításai céljából saját adathordozón megőrzi (archiválja).

1.7   Eltérő előzetes megállapodás hiányában az elkészült fordítást a Fordítóiroda elektronikus formában (fájlban) és úton (e-mailben) juttatja el a Megrendelőhöz.

1.8   Külön kérésre egy nyomtatott példány felár ellenében készíthető.

1.9   Az előző pont alól kivételt képez a hivatalos fordítás, ahol egy nyomtatott példány a vállalási árban benne foglaltatik. További nyomtatott példányok külön kérésre és felár ellenében kérhetők.

1.10 A Megrendelő és a Fordítóiroda között a szerződés a szolgáltatás Megrendelő általi írásbeli megrendelésével jön létre. A Megrendelő a megrendelőlap kitöltésével, valamint cégszerű (magánszemély esetében sajátkezű) aláírásával és az aláírt megrendelőlap fax vagy e-mail üzenet útján a Fordítóiroda részére történő megküldésével tud érvényesen megrendelést leadni. A megrendelőlap aláírásával a Megrendelő elismeri, hogy a Fordítóiroda honlapján elérhető Általános Szerződési Feltételeket megismerte és ezek ismeretében adta le megrendelését.

1.11  A Fordítóiroda a megrendelés befogadásánál a Polgári Törvénykönyv képviseletre és álképviseletre vonatkozó szabályai szerint jár el.

2     A SZOLGÁLTATÁS DÍJA

2.1   A fordítási szolgáltatások díját a Fordítóiroda az adott munkára adott írásbeli árajánlata határozza meg, vagy a Fordítóiroda érvényes tájékoztató jellegű árjegyzéke az irányadó. A fordítások mennyiségi elszámolásánál az alapegység a forrásnyelvi szó. Abban az esetben, amennyiben a forrásnyelvi szöveget tartalmazó dokumentum vagy adathordozó minősége miatt a forrásnyelvi szöveg mennyisége pontosan nem határozható meg, a Fordítóiroda a célnyelvi szöveg előzetesen becsült szószáma alapján ad árajánlatot, illetve határozza meg a szolgáltatási díjat az alábbi 2.4 pont szerint. A Fordítóiroda jogosult minimális szolgáltatási díj, ún. minimáldíj megállapítására.

2.2   Az árajánlat kizárólag írásos formában és az árajánlat kiadásának dátumától számított legfeljebb 30 napos időtartamra érvényes.

2.3   Amennyiben a Megrendelő a fordítandó dokumentumot nem bocsátja a Fordítóiroda rendelkezésére az ajánlatkéréskor, a Fordítóiroda csak tájékoztató jellegű árajánlatot ad, amelyet a megrendelés beérkezésekor a fordítandó dokumentum ismeretében vagy visszaigazol, vagy új, kötelező érvényű árajánlatot ad és ennek elfogadása után kezdi meg a munkát.

2.4  Abban az esetben, amikor a Fordítóiroda a fordítási szolgáltatások pontos díját a célnyelvi szöveg szószáma alapján határozza meg, az írásbeli árajánlat tájékoztató jellegű, a pontos díj meghatározása az elkészült fordítás szószáma alapján történik.

2.5   Harmadik személy által végzett fordítások lektorálásáért a Fordítóiroda jogosult az esetlegesen szükséges fordítás megfelelő mértékű díjának felszámítására, amennyiben a fordítás minősége ezt indokolttá teszi.

2.6   A Megrendelő kérheti a már elvégzett és leszállított fordítás módosítását, amennyiben utólagosan módosításokat eszközöl a forrásnyelvi dokumentumban. A Fordítóiroda jogosult lektorálási díj felszámítására a teljes szövegre vonatkozóan, amennyiben a módosított szövegben a változtatások az előző változathoz képest nincsenek jól felismerhetően feltüntetve. Amennyiben a Megrendelő a változtatásokat jól felismerhetően megjelöli a módosított forrásnyelvi dokumentumban, a Fordítóiroda csak a bejelölt részeket fordítja le és csak a lefordított szövegrészek fordítási díját, illetve egyéb járulékos ráfordításait számlázza a Megrendelőnek.

3     A MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSE

3.1   Ha a teljesítés napja (órája) a megrendelés lényeges eleme, akkor ezt a Megrendelőnek a megrendelésében közölnie kell.

3.2  A teljesítési határidő betartásának feltétele, hogy legkésőbb a megrendeléssel egyidejűleg beérkezzen a Fordítóirodához a fordításhoz szükséges valamennyi dokumentum. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, akkor a teljesítési határidő a késedelem idejével meghosszabbodik.

3.3   Ha a szerződő Felek külön nem állapodnak meg, a teljesítés helye a Megrendelő által a megrendelőlapon feltüntetett e-mail, faxszám vagy postacím. A postai úton történő teljesítés a Fordítóiroda költségén, ajánlott küldemény formájában történik. Ebben az esetben a küldemény elvesztésének vagy megsérülésének kockázatát a Megrendelő viseli. A Megrendelő kérésére faxon szállítandó fordítás esetében a Fordítóiroda a faxvonal minőségéből fakadó esetleges szövegtorzulásokért nem felel. A fordítás elektronikus úton történő szállítása esetén a Fordítóiroda minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy az e-mail határidőre, a csatolt fordítás sérülése nélkül eljusson a Megrendelőhöz, de felelősséget csak a fordítást sértetlen állapotban tartalmazó fájlt csatolmányként tartalmazó e-mail határidőben történő elküldésére vállal.

3.4  A Megrendelő a határidőben elkészült fordítást a Fordítóirodában átveheti. Ha a Megrendelő a fordítást a Fordítóiroda írásbeli felhívása ellenére sem veszi át, a Fordítóiroda a választása szerint egyfelől a szerződéstől elállhat, és követelheti kára és költségei megtérítését. Másfelől tekintettel arra, hogy a teljesítést szerződésszerűen felajánlotta, a szerződést teljesítettnek tekinti, és követelheti a szolgáltatás szerződés szerinti ellenértékének megfizetését. A Fordítóiroda a fordítandó dokumentumot és az át nem vett fordítást csak a teljesítési határidőt követő 1 (egy) éven át köteles megőrizni, ezt követően az anyagokért és dokumentumokért felelősséget nem vállal.

3.5   A Fordítóiroda a fordított dokumentumokat és a fordítás érdekében részére átadott egyéb anyagokat a szerződés teljesítésétől számított 5 (öt) évig őrzi, ezt követően selejtezi azokat. A selejtezés során az anyagokat a Fordítóiroda olyan módon semmisíti meg, hogy illetéktelen személyek az adatokhoz semmilyen formában ne férjenek hozzá. Azon iratok őrzéséről, illetve levéltári elhelyezéséről, amelyek a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény hatálya alá tartoznak, a Megrendelő köteles gondoskodni.

4      A MEGBÍZÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS

4.1   Abban az esetben, ha a Megrendelő egy már megrendelt és visszaigazolt fordításra vonatkozó megrendelést visszavon, de a szolgáltatás teljesítése még nem kezdődött el, a Megrendelő a megbízás nettó értékének 10 százalékát köteles törlési díjként (meghiúsulási általány kártérítés) a Fordítóirodának megfizetni.

4.2  Amennyiben a megrendelt szolgáltatás teljesítése megkezdődött, a Megrendelő köteles kifizetni a megrendelés visszamondásának pillanatáig teljesített szolgáltatás munkadíját.

5      VIS MAJOR

5.1  Vis major (elháríthatatlan külső ok) a Fordítóiroda és a Megrendelő szerződését megszünteti. A Fordítóiroda a költségeit, illetve részteljesítése ellenértékét követelheti a Megrendelőtől.

6     SZAVATOSSÁG

6.1   A Fordítóirodának a fordítást elvárható minőségben kell elkészíteni oly módon, hogy az a Megrendelő által megjelölt célnak megfeleljen. A fordítandó dokumentumban előforduló, de közkinccsé még nem vált sajátos terminológiák fordítására a Fordítóiroda nem köteles (lásd 1.6 pont).

6.2   A fordítás minőségével a Megrendelő a fordítás átvételétől számítva haladéktalanul, de legfeljebb 10 naptári napon belül élhet kifogással. A közlés késedelméből eredő kárért a felelősség a Megrendelőt terheli. Ugyanezen időn belül lehet esetleges kárigényt a Fordítóirodával szemben bejelenteni. Az esetleges minőségi kifogást és szavatossági igényt írásban, megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva kell a Fordítóirodának eljuttatni. A Megrendelő szavatossági igényét a teljesítéstől számított hat hónapos elévülési időn belül érvényesítheti.

6.3  A tényleges hiányosságok kijavítására a Megrendelőnek lehetőséget és elegendő időt kell biztosítania a Fordítóiroda számára. Amennyiben a Megrendelő ezt megtagadja, vagy a hiányosságok megszüntetésére harmadik személyt kér fel, az a Fordítóirodát mentesíti a hiánypótlási kötelezettsége alól, és a Fordítóiroda ezen munkáért szavatosságot nem vállal. Amennyiben a Fordítóiroda a számára biztosított idő alatt a hiánypótlást elvégzi, a Megrendelő a Fordítóiroda számláját teljes összegben tartozik megfizetni.

6.4   Ha a Fordítóiroda a megfelelő határidő-hosszabbítás alatt nem javítja ki a hiányosságokat, akkor a Megrendelő elállhat a szerződéstől, vagy a díjazás mérséklését kérheti. Jelentéktelen hiba esetén az elállás joga a Megrendelőt nem illeti meg. Jelentéktelen a hiba, ha a szövegben értelemzavaró fordítási hiányosság nem észlelhető.

6.5   A hiánypótlási igények nem jogosítják fel a Megrendelőt a megállapodásban rögzített fizetések visszatartására.

6.6   A nyomdai vagy egyéb úton megjelentetésre szánt fordításoknál a Fordítóiroda felelőssége csak akkor áll fenn az esetleges fordítási hiányosságokkal kapcsolatban, ha a Megrendelő az 1.2 pont szerint járt el, és ha a Fordítóirodának módja volt a kefelevonatokat ellenőrizni, vagy más módon szerzői korrektúrát végezni. Ez esetben a Fordítóiroda a korrektúráért külön díjat számíthat fel.

6.7  Nehezen olvasható (kézírásos vagy elmosódott), valamint olvashatatlan, illetve értelmetlen vagy értelmezhetetlen dokumentumok fordításaira semmiféle szavatosság nem érvényesíthető.

6.8  Stilisztikai javításokból (módosításokból), sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, illetve a Megrendelő által, cégen belül használt), valamint a rövidítések nem ismeretéből eredő hiányosságok – amennyiben a Megrendelő ezek meghatározását a megrendeléssel egyidejűleg nem közli a Fordítóirodával – nem ismerhetőek el fordítási hiányosságként.

6.9   A Fordítóiroda nem vállal felelősséget nevek és címek nem latin betűkkel vagy nem latin betűkről történő átírásáért. Ilyen esetekben ajánlatos, ha a Megrendelő a nevek és sajátos elnevezések átírását latin nyomtatott betűkkel külön megadja.

6.10  A megrendelésben előre meghatározott szövegszerkesztővel készített fordítás, vagy olyan fordítás esetében, amely megrendelésében nem került sor szövegszerkesztő kikötésére, és adathordozón is továbbították, annak a Megrendelő számítástechnikai eszközein bekövetkező inkompatibilitásáért a Fordítóiroda felelősséget nem vállal. A Fordítóiroda a Megrendelő megrendelésére az adathordozón történő archiválást a legnagyobb gondossággal végzi, de az adatvesztés miatt a Megrendelő által érvényesíteni kívánt kárigényt minden esetben elutasítja.

6.11  Ha a Megrendelő a fordítást sürgősséggel rendeli meg, az szükségszerűen korlátozza a Fordítóiroda szokásos gyakorlatának megfelelő magas színvonalú ellenőrzési tevékenységét. A Fordítóiroda ebben az esetben is a tőle elvárható gondossággal végzi el a fordítást, azonban a fordításban esetlegesen előforduló pontatlanságokért vagy hiányosságokért nem vállal felelősséget. Továbbá a Megrendelő ebben az esetben nem jogosult a Fordítóirodával szemben a hibás teljesítés jogkövetkezményeinek alkalmazására, vagy egyéb kártérítésre.

6.12  A számok reprodukálása a forrásnyelvi szöveg alapján történik. A számok, mértékegységek, pénznemek és hasonlók átszámításáért a Fordítóiroda felelősséget nem vállal.

6.13 A Fordítóiroda köteles a fordítást megfelelő körültekintéssel elvégezni, de nem kötelezhető arra, hogy a Megrendelő szubjektív elvárásainak megfeleljen.

6.14  A Fordítóiroda semmiféle felelősséget nem vállal a fordításra átadott szövegben előforduló hibákból, kihagyásokból, kétértelműségekből, forrásnyelven sem értelmezhető szövegből eredő fordítási hibákért.

6.15 A Megrendelő által a Fordítóiroda rendelkezésére bocsátott kéziratokat, papír- vagy elektronikus adathordozón átadott eredeti dokumentumokat és hasonlókat a fordítás leszállításakor vissza kell adnia a Megrendelőnek, kivéve azt az esetet, ha a Megrendelő az eredeti dokumentumok archiválását a Fordítóirodánál engedélyezi.

7     TITOKTARTÁS

7.1  A Fordítóiroda kötelezettséget vállal arra, hogy a fordítási megbízások teljesítése során tudomására jutott bizalmas – ideértve többek között a Megrendelő működésével, tevékenységével, pénzügyi-gazdasági helyzetével, terveivel kapcsolatos – információkat a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki, nem teszi más számára hozzáférhetővé, nem hozza nyilvánosságra, illetve nem használja fel más számára végzett tevékenysége során.

7.2   Amennyiben a Fordítóiroda a megbízások teljesítését alvállalkozók bevonásával végzi, feléjük titoktartási kötelezettséget érvényesít.

8     FIZETÉS

8.1   Eltérő megállapodás hiányában a fizetés készpénzben vagy átutalással történik. Banki átutalás esetén a fizetési határidő cégek esetében a számla kiállításától számított 8 (nyolc) naptári nap, míg magánszemélyek esetében a számla kifizetése a fordítás szállítását megelőzően történik. Készpénzben történő fizetés esetén a számla teljesítése a fordítás átvételével egyidejűleg történik. Felek a számla esedékességét illetően eltérő határidőben is megállapodhatnak.

8.2    A Fordítóirodának jogában áll a Megrendelőtől előleget vagy megfelelő részfizetést kérni.

8.3    A Fordítóiroda szolgáltatása szellemi alkotásnak minősül. A Fordítóiroda a számla teljes kifizetéséig a szellemi alkotása felhasználásához fűződő jogait fenntartja. A felhasználáshoz az engedély csak a számla teljes kifizetésével tekinthető megadottnak.

8.4    A Megrendelő fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti mindenkor érvényes késedelmi kamatot is köteles megfizetni.

8.5    A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Fordítóiroda az újabb megbízások teljesítését szüneteltetheti.

8.6    A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Fordítóiroda fenntartja a jogot arra, hogy a Megrendelő által megrendelt, de még nem teljesített egyéb fordítási megbízásokat a hiányzó pénzügyi teljesítésig felfüggessze.

9     VITÁS KÉRDÉSEK ELDÖNTÉSE, BÍRÓI ILLETÉKESSÉG

9.1    A szerződő felek mindent megtesznek azért, hogy esetleges vitás kérdéseiket egymás között békés úton rendezzék.

9.2    A szerződéses viszonyból eredő bármely jogvita eldöntésére a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki a felek.

10   A SZERZŐDÉSBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK

10.1  A szerződés egyes pontjainak esetleges érvénytelenné válása nem érinti a szerződés többi pontját.

10.2  A Fordítóiroda fenntartja jelen dokumentum változtatásának jogát. A közzététel ezen pont értelmében a Fordítóiroda internetes honlapján történő megjelentetést jelent.

Budapest, 2017. január 18.